Arctic Fish

Ísafjörður

Mannauðsstjóri / Human Resources Manager

**English below**

Arctic Fish óskar eftir að ráða drífandi og jákvæðan einstakling í starf mannauðsstjóra. Um fullt starf er að ræða og heyrir viðkomandi undir forstjóra fyrirtækisins.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur með það að markmiði að auka gæði mannauðsmála félagsins
 • Ábyrgð og umsjón með ráðningum og móttöku nýliða
 • Ábyrgð, framkvæmd og eftirfylgni með umbótaverkefnum í mannauðsmálum
 • Ábyrgð á innleiðingu á stefnum og verkferlum félagsins í mannauðsmálum
 • Ábyrgð á árangursmælingum og greiningum í mannauðsmálum
 • Ábyrgð á innri markaðsmálum og upplýsingagjöf
 • Ábyrgð á verkefnum sem stuðla að jákvæðum starfsanda og góðri vinnustaðamenningu
 • Umsjón með málefnum tengdum starfsumhverfi, aðbúnaði, öryggi, heilsu og vinnuvernd
 • Umsjón og ábyrgð á jafnlaunavottun og jafnlaunastaðli

Leitað er að einstaklingi með eftirfarandi hæfni:
 • Þekking og reynsla af mannauðsmálum
 • Reynsla af því að vinna eftir stöðlum/gæðakerfi
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
 • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
 • Góð tölvukunnátta
 • Áreiðanleiki, drifkraftur og umbótasinnuð hugsun
 • Reynsla af fiskeldi er kostur

Arctic Fish er með starfsstöðvar á Tálknafirði, Vesturbyggð og í Ísafjarðarbæ og er gert ráð fyrir að mannauðsstjóri geti ferðast reglulega á milli starfsstöðva.
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2023. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.
Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) s: 511 1225, Stein Ove Tveiten s: 843-9900 og Martyna Glowczyk s: 779-8678.

Um Arctic Fish:
Arctic Fish framleiðir hágæða lax í seiðaeldisstöð í Tálknafirði og sjókvíum á Vestfjörðum. Markmiðið er að halda áfram að fjárfesta og byggja upp sjálfbæran og arðbæran rekstur, þar sem að eldið er í sátt við samfélagið og umhverfið. Arctic Fish telur að lykillinn að velgengni fyrirtækisins muni byggja á öflugu starfsfólki sem leggur metnað sinn í að bjóða besta mögulega lax frá Íslandi.
Arctic Fish samanstendur af Arctic Fish, Arctic Sea Farm, Arctic Smolt og Arctic Oddi. Arctic Fish sér um eftirlit og stjórnun fyrirtækjanna. Hjá fyrirtækinu starfa alls 110 manns og eru höfuðstöðvar þess á Ísafirði.


Human Resources Manager at Arctic Fish in the Westfjords
Arctic Fish is looking to hire a dedicated and positive person to fill the position of Human Resources Manager. This is a full-time job and the person reports to the CEO of the company.

Main responsibilities:
 • Advice and support to managers with the aim of increasing the quality of the company's human resources.
 • Responsibility and supervision of recruitment and onboarding
 • Responsibility, implementation and follow-up of improvement projects in human resources
 • Responsibility for the implementation of the company's policies and procedures in human resources
 • Responsibility for performance measurement and analysis in human resources
 • Responsibility for internal marketing and information disclosure
 • Responsibility for projects that promote job satisfaction and a good workplace culture
 • Management of issues related to the working environment, facilities, safety, health and occupational health and safety
 • Supervision and responsibility for equal pay certification and equal pay standards

We are looking for a person with the following qualifications:
 • Knowledge and experience in human resources
 • Experience working with standards/quality systems
 • University education that is beneficial for the position
 • Excellent interpersonal skills and a strong service mindset
 • Initiative and ambition to succeed
 • Good computer skills
 • Reliability, drive and innovative thinking
 • Experience in aquaculture is an advantage

Arctic Fish has establishments in Tálknafjörður, Vesturbyggð and Ísafjarðarbær, and it is expected that the HR Manager can travel regularly between establishments.
The application deadline is up to and including November 29, 2023. Applications must be filled out at www.intellecta.is and must be accompanied by a CV and a detailed cover letter stating the reason for the application and the applicant's qualifications for the job. Interested individuals, regardless of gender, are encouraged to apply for the position. All applications and inquiries will be treated as confidential and answered after employment.
Information is provided by Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) s: 511 1225, Stein Ove Tveiten s: 843-9900 and Martyna Glowczyk s: 779-8678. 

About Arctic Fish:
Arctic Fish produces high-quality salmon in a hatchery in Tálknafjörður and sea pens in the Westfjords. The goal is to continue investing and building a sustainable and profitable operation, where the farming is in harmony with society and the environment. Arctic Fish believes that the key to the company's success will be based on dedicated staff who are committed to offering the best possible salmon from Iceland.
Arctic Fish consists of Arctic Fish, Arctic Sea Farm, Arctic Smolt and Arctic Oddi. The company employs a total of 110 people and is headquartered in Ísafjörður.